عضویت

اعضای WSO که در کنفرانس ها ، سمینارها و کلاس ها شرکت می کنند یک گواهی حضور از WSO دریافت می کنند. برای افرادی که در دوره های تحت حمایت WSO شرکت می کنند ، پس از اتمام دوره (ها) گواهی پایان دوره صادر می شود.

آموزش

مطالعات نشان مي دهد که حدود 90 درصد حوادث ناشي از کار به علت رفتارهاي غير ايمن و خطاهاي انسان، روي مي دهد و حتي با وجود محيط و شرايط ايمن ممکن است کارگران، قوانين را زير پا گذاشته و به طور غير ايمن عمل کنند. مهم ترين و اساسي ادامه مطلب…