آموزش

مطالعات نشان مي دهد که حدود 90 درصد حوادث ناشي از کار به علت رفتارهاي غير ايمن و خطاهاي انسان، روي مي دهد و حتي با وجود محيط و شرايط ايمن ممکن است کارگران، قوانين را زير پا گذاشته و به طور غير ايمن عمل کنند. مهم ترين و اساسي ادامه مطلب…